Szukaj

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

2. Cel i zakres zbierania danych

3. Podstawa przetwarzania danych

4. Newsletter

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

6. Kontakt e-mailowy

7. Pliki cookies i Google Analytics

8. Inne technologie śledzące.

9. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu

www.madama.co, www.happyplanner.pl, www.happybodyplanner.pl,

www.minimalplanner.pl, www.organizermadamy.pl, jest Klaudia Kuhn

wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Madama. Klaudia

Kuhn. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania

działalności oraz adres do doręczeń: ul. Waryńskiego 42,

80-242 Gdańsk, NIP: 8431554612, REGON: 221510916, adres poczty

elektronicznej (e-mail): hello@madama.co, zwana dalej

"Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania

danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych

osobowych poniżej).

3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane

z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

A. prawo dostępu do danych osobowych,

B. prawo do sprostowania danych osobowych,

C. prawo do usunięcia danych osobowych,

D. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

E. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych

osobowych,

F. prawo do przenoszenia danych,

G. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

H. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli

takową zgodę wyraziłaś.

4. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane

szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Administrator zachęca do zapoznania się

z tymi przepisami. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie

będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania

Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody Administrator dołożył starań,

by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych

osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji

uprawnienia. Administrator podkreśla, że jedno z uprawnień wskazanych

powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich

danych osobowych dopuściłyśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych

osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również

zwrócić się do Administrator z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,

jakie dane na Twój temat posiada oraz w jakich celach je przetwarza.

Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@madama.co.

Administrator dołożyły wszelkich starań, by interesujące Cię informacje

zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie

jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych

osobowych.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych

osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa

i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych

osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością

i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego

nieupoważnione.

2. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty,

z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz

świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie

internetowym.

I. SuperHOST – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

J. UAB „MailerLite" – Paupio 28, Vilnius, Lithuania w celu korzystania

z systemu mailingowego Mailerlite, w ramach którego przetwarzane są

dane subskrybentów newslettera,

K. FreshMail Sp z o.o. - aleja 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków w celu

korzystania z systemu mailingowego Freshmail, w ramach którego

przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

L. Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

– w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym

przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura,

M. Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Jacek Rembiałkowski &

Partnerzy, 3 Maja 33, 81-701 Sopot w celu korzystania z usług

zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów

widoczne na fakturach,

N. Shoplo Sp. z o.o. Warszawa ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777 – w celu

umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie Madamaco,

O. IMKER Bartnik Krzysztof, ul. Hrubieszowska 26/33 Zamość – w celu

realizacji zamówień i ich wysyłania do klientów.

P. LIMDESK Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 2,

10-417 w celu prowadzenia obsługi klienta, wykorzystywane są adresy

e-mail.

Q. WEBMETRO ul. Płocka 58, 81-503 Gdynia w celu prowadzenia

sponsorowanych kampanii reklamowych.

R. Landingi, Stanisława Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice w celu

korzystania z systemu tworzenia stron londowania i zbierania adresów

mailowych, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów

newslettera,

3. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie Twoich

danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony

i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

A. Imię i nazwisko, nazwa firmy

B. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

C. numer NIP

D. Numer telefonu,

E. Adres e-mail.

5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób

korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane

eksploatacyjne):

A. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub

system teleinformatyczny, z którego korzystałaś/

korzystałeś.

B. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego

korzystania przez Ciebie z usługi świadczonej drogą

elektroniczną.

C. Informacje o skorzystaniu przez Ciebie z usług świadczonych drogą

elektroniczną.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4 jest niezbędne do

świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w

ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą

elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży

Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest

całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje,

czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z

Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia

1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest

dopuszczalne m.in. gdy:

A. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie

dotyczących jej danych.

B. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej

stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed

zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Składając zamówienie w Sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji

zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail,

numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia

zamówienia.

4. Dane przekazane Administratorowi w związku z zamówieniem,

przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w

dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych

i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji

zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń

z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal

mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Administrator ma

obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5

lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

6. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania

tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się

przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu

terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie

możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia

danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń

z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez

Administratora Twoich danych w celach statystycznych, jak również

domagać się usunięcia Twoich danych z bazy Administratora.

7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5 można korzystać

poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:

hello@madama.co

8. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

IV. NEWSLETTER

1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać Administratorowi

swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

2. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera

wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną

ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona

podczas zapisywania się do newslettera.

3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że

wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich

danych z bazy.

4. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie

newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując

z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia

danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

V. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz

Administratorowi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko,

adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku

bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć

reklamację lub odstąpić od umowy.

2. Dane przekazane Administratorowi w związku ze złożeniem reklamacji lub

odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury

reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO).

3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury

reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia

o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach

statystycznych.

4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach

o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie

możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się

usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez

Administratora Twoich danych w celach statystycznych, jak również

domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

VI. KONTAKT EMAILOWY

1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej

w sposób naturalny przekazujesz Administratorowi swój adres e-mail jako

adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć

również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne,

by nawiązać kontakt.

2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą,

a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda

wynikające z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną

przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci

archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO).

3. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie

jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania

się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłaś (jeżeli podlegała

archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej

archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy

Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej

strony.

VII. PLIKI COOKES i GOOGLE ANALYTICS.

Strona Administratora podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe,

wykorzystuje pliki cookies.Cookies to niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,

smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny

(cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies

podmiotów trzecich). Niektóre używane przez Administrator cookies są usuwane

po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw.

cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym

i umożliwiają mi rozpoznanie Administratorowi przeglądarki przy kolejnym

wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

1. Cookies

C. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci

informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu

narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej

przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają

ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki

internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może

powodować trudności w korzystaniu ze stron Administratora, jak również

z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

D. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia

prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia

i logowania do konta użytkownika.

E. Cookies podmiotów trzecich. Strona Administratora, podobnie jak większość

współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez

podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies

pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików

cookies zostało opisane poniżej.

2. Google Analytics

A. Administratora koszysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Działania w tym zakresie realizuję, opierając się prawnie Administratora w

uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie

w celu optymalizacji stron internetowych Administratora.

B. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim

korzystaniu ze strony Administratora. Zgromadzone w ten sposób informacje

są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych

i tam przechowywane.

C. Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP

jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach

pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach

Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP

przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do

zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

D. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje

infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu

EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony

danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach

umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła

odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw

posiadających certyfikat Privacy Shield.

3. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych

dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej Administratora ,

przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując

wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. W ramach Google Analytics, Administratora zbiera również dane

demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików

cookies bezpośrednio z poziomu strony Administratora możesz zadecydować, czy

wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

5. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem

danych w ramach Google Analytics, Administrator zachęca do zapoznania się

z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/

analytics/answer/6004245.

VIII. INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE.

1. Facebook Pixel.

A. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach

serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave.

Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy

w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na

prawnie Administratora uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych

produktów lub usług.

B. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich

zachowań w witrynie Administratora, Administrator zaimplementował

w ramach jego stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi

informacje o Twoim korzystaniu z witryny Administratora w zakresie

przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej

przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam

przechowywane.

C. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie

Administratorowi na Twoją identyfikację. Administrator jedynie wie, jakie

działania podjęłaś/podjąłeś w ramach strony Administratora. Pamiętaj jednak,

że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi

w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla

swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są

już zależne od Administratora, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio

w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/

explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać

swoimi ustawieniami prywatności.

D. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje

infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EUUS-

Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych

osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy

USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony

danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz

zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez Administratora w Twoim

przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

2. Narzędzia społecznościowe.

A. Na internetowych stronach Administratora używane są wtyczki i inne

narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak

Facebook, Instagram, Google.

B. Wyświetlając stronę internetową Administratora, zawierającą taką wtyczkę,

Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami

administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość

wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej

przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy

otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła stronę Administratora,

nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego

akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez

Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy

(niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

C. Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to

usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie

Administratora do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

D. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub

„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana

bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

E. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie

społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres

gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez

usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym

zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej

prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych

usługodawców.

Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?

helpref=page_content,

Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

F. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane

zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio

Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora

musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić

załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej

przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

3. Wideo.

A. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane

są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero

przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj

się przed odtwarzaniem wideo

B. Odtwarzając wideo, Google otrzyma o tym informacje, nawet jeśli nie

posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat

zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją

przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre

serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

C. Jeśli zalogowałaś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł

bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na stronie Administratora do

Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia

danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców,

jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość

dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane

w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

D. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie

odtwarzania wideo na stronie internetowej Administratora bezpośrednio

Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Administratora

musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić

załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej

przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

E. Administratora zachęca Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki

prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

4. Logi serwera.

A. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane

jest w logach serwera.

B. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje

o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi

zapisywane i przechowywane są na serwerze.

C. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami

korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej

identyfikacji.

D. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do

administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza

osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się

odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.madama.co oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj